МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з формування собiвартостi проектних робiт

calendar_today
2 грудня 0002
query_builder
visibility
794
І. Загальні засади
1. Собівартість проектних робіт — це виробничі витрати проектної організації, безпосередньо пов’язані з виконанням на замовлення організацій, підприємств, установ та громадян на свій ризик і власними силами проектних робіт, доход від яких був визнаний у звітному періоді.
2. Собівартість проектних робіт може бути:
— плановою, яка визначається з використанням системи економічно обгрунтованих норм і нормативів, а також економічних розрахунків, що відображають підвищення організаційно-технічного рівня проектування внаслідок впровадження ефективних проектних рішень, прогресивної технології, матеріалів, конструкцій та устаткування, передових методів організації виробництва, що відповідають новітнім досягненням науки і техніки, а також сучасним вимогам до якісного рівня архітектури та містобудування й інших техніко-економічних чинників;
— фактичною, яка включає витрати на виконання проектних робіт відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі — ПБО) та цих Методичних рекомендацій.
3. Планування витрат на виконання проектних робіт та облік цих витрат здійснюється кожною проектною організацією незалежно від того, чи вона є самостійною організацією, чи є відособленим структурним підрозділом організації, на підставі договорів (контрактів) на виконання робіт і надання послуг.
Об’єктом обліку витрат можуть бути: повністю завершені проектно-вишукувальні роботи — розробка (тема) в цілому, об’єкти проектування, окремі етапи, завдання тощо.
4. Собівартість проектних робіт проектної організації, що має статус юридичної особи і має у своєму складі відособлені структурні підрозділи, складається з витрат відособлених структурних підрозділів та виробничих витрат на проектні роботи, які безпосередньо виконуються центральним підрозділом цієї організації. Собівартість проектних робіт відособленого структурного підрозділу проектної організації складається з виробничих витрат цього підрозділу.
Собівартість проектних робіт проектної організації, яка має статус юридичної особи, але не має у своєму складі відособлених структурних підрозділів і виконує проектні роботи безпосередньо, складається з виробничих витрат цієї організації.

ІI. Класифікація витрат проектної організації
Витрати проектних організацій класифікуються за такими ознаками:
1. За видами діяльності витрати поділяються на витрати звичайної діяльності та витрати надзвичайної діяльності.
Витрати звичайної діяльності, у свою чергу, поділяють на витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
Витрати операційної діяльності містять у собі витратиосновної діяльності та інших видів діяльності проектної організації.
Витрати основної діяльності — це витрати, пов’язані з виконанням або реалізацією проектних робіт.
Витрати надзвичайної діяльності — це невідшкодовані втрати від надзвичайних подій: стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від надзвичайних подій.
2. За місцем виконання робіт витрати поділяються на: витрати відділу, сектора, лабораторії, тимчасового творчого колективу, експедиції, партії, дільниці, служби або іншого адміністративно-відособленого структурного підрозділу тощо.
3. За видами витрат класифікація здійснюється за економічними елементами та статтями калькулювання.
До елементів витрат належить сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат, а до статей калькулювання витрат — один або декілька елементів.
4. Залежно від обраного об’єкта обліку витрат: витрати за розробками, темами, об’єктами проектування, етапами, завданнями тощо, затвердженими у встановленому порядку, укладеними договорами на розроблення та виконання проектних робіт.
5. За способами включення у собівартість проектних робіт та за характером участі у процесі виробництва витрати поділяються на прямі та непрямі.
Прямі — це витрати, які безпосередньо пов’язані з виконанням проектних робіт і включаються у виробничу собівартість проектних робіт відповідних об’єктів обліку за прямою ознакою, зокрема: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; інші прямі витрати.
Непрямі (надалі — загальновиробничі витрати) — це витрати, що пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва, організацією виконання проектних робіт, та інші витрати, які не можуть бути віднесені економічно доцільним шляхом безпосередньо до конкретного об’єкта витрат.
6. Залежно від зміни обсягів виконаних проектних робіт виробничі витрати поділяються на змінні та постійні.
Змінні витрати — це витрати, величина яких зростає при збільшенні обсягів виконаних проектних робіт і зменшується при їх зменшенні. До цих витрат відносяться: витрати на матеріали, на оплату праці робітників, відрахування на соціальні заходи тощо.
Постійні витрати — це витрати, величина яких залишається незмінною при зміні обсягу виконаних проектних робіт. До цих витрат відносяться: витрати, пов’язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва.
7. За ознакою відношення до собівартості робіт витрати поділяються на виробничі витрати та витрати періоду.
Виробничі витрати — це витрати проектної організації, пов’язані з виконанням проектно-вишукувальних робіт. Виробничі витрати утворюють виробничу собівартість проектних робіт і є її складовою.
Витрати періоду — це витрати, які не включаються у виробничу собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Це адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
8. За календарними періодами, протягом яких витрати включаються у собівартість проектних робіт: місяць, квартал, рік, операційний цикл;
9. За джерелами фінансування проектні роботи поділяються на роботи, що виконуються за рахунок коштів: замовника, власних коштів організації, за рахунок кредитів, за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

ІІІ. Групування витрат проектних організацій за економічними елементами
1. Витрати операційної діяльності проектних організацій групуються за такими елементами:
— матеріальні затрати;
— витрати на оплату праці;
— відрахування на соціальні заходи;
— амортизація;
— інші операційні витрати.
2. До складу елемента “Матеріальні затрати” включаються:
— вартість сировини та матеріалів, які придбані у сторонніх організацій, підприємств і установ та входять до складу вироблюваної продукції, утворюючи її основу, або є необхідними компонентами під час виконання проектних робіт;
— вартість покупних матеріалів, що використовуються під час проведення проектних робіт для забезпечення нормального проходження технологічного процесу і упаковування продукції або витрачені на інші виробничі та господарські потреби (проведення випробувань, контролю, утримання, ремонт і експлуатація устаткування, будівель, споруд, інших основних фондів, придбання запасних частин для ремонту устаткування тощо), а також вартість зносу інструменту, пристроїв, інвентаря, приладдя, лабораторного обладнання та інших засобів праці, які не належать до основних виробничих фондів, зносу спецодягу та інших малоцінних предметів;
— вартість покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, що підлягають монтажу, макетуванню або додатковій обробці у даній організації;
— вартість робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються чи надаються сторонніми підприємствами, установами і організаціями або їх структурними підрозділами і не належать до основного виду діяльності. До робіт (послуг) виробничого характеру належать: здійснення окремих операцій з виконання робіт (послуг), оброблення матеріалів (сировини), проведення випробувань з метою визначення якості матеріалів (сировини), контроль за додержанням встановлених технологічних процесів, поточний ремонт основних виробничих фондів, транспортні послуги сторонніх підприємств, установ і організацій щодо перевезення вантажу на території організації (переміщення матеріалів (сировини), інструментів, деталей, заготовок, інших видів вантажу з базового (центрального) складу в цехи (відділення) і доставка готової продукції на склади зберігання);
— вартість використовуваної природної сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологічні розвідки та розшуки корисних копалин, на рекультивацію земель, включаючи витрати на оплату робіт з рекультивації земель, що здійснюються спеціалізованими організаціями;
— плата за деревину, продану на пні;
— за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів;
— сума платежів за використання інших природних ресурсів;
— втрати від нестачі матеріальних цінностей на виробництві, в дорозі та на складах у межах норм природного убутку;
— вартість придбаного у сторонніх підприємств, установ і організацій будь-якого палива, що витрачається з технологічною метою на вироблення всіх видів енергії, опалення приміщень, транспортні роботи, пов’язані з обслуговуванням виконання проектних робіт власним транспортом;
— вартість придбаної енергії всіх видів, що витрачається на технологічні, енергетичні та інші потреби організації.
Витрати, пов’язані з управлінням під час виконання проектних робіт, включаючи матеріально-технічне забезпечення та транспортне обслуговування апарату управління організації, та витрати, пов’язані з транспортною доставкою (в тому числі вантажно-розвантажувальні роботи) матеріальних ресурсів і персоналу організації, включаються до відповідних елементів витрат (“Матеріальні затрати”, “Витрати на оплату праці”, “Амортизація” тощо).
До вартості матеріальних ресурсів включаються також витрати на придбання упаковочних матеріалів і тари, крім дерев’яної та картонної, одержаної від постачальників матеріальних ресурсів, за винятком вартості цієї тари за ціною її можливого використання у тих випадках, коли ціни на них установлені окремо, понад ціни на ці ресурси.
У разі включення вартості тари, прийнятої від постачальника разом з матеріальним ресурсом, до ціни ресурсу із загальної суми витрат на його придбання вираховується вартість тари за ціною можливого використання чи реалізації з урахуванням витрат на придбання матеріалів для її ремонту.
З витрат на матеріальні ресурси, що включаються у собівартість проектних робіт, вираховується вартість зворотних відходів.
Зворотні відходи — це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виконання проектних робіт і втратили повністю або частково споживчі властивості початкового ресурсу (хімічні та фізичні), і тому використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням.
До зворотних відходів не належать залишки матеріальних ресурсів, які передаються як повноцінні матеріали для розроблення та створення інших видів робіт.
Зворотні відходи оцінюються:
— за зниженою ціною вихідного матеріального ресурсу (ціною можливого використання), якщо відходи можуть бути використані для проектних робіт, допоміжних потреб, виготовлення предметів широкого вжитку (товарів культурно-побутового та господарського призначення) або реалізовані стороннім підприємствам, установам і організаціям;
— за повною ціною вихідного матеріального ресурсу, якщо відходи реалізуються стороннім підприємствам, установам і організаціям для використання у виробництві іншої продукції.
3. До складу елемента “Витрати на оплату праці” включається основна та додаткова заробітна плата всіх працівників проектної організації (включаючи позаштатних працівників) та інші грошові виплати, обчислені згідно з системами оплати праці, що установлені в організації.
До основної заробітної плати належить заробітна плата, нарахована за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
До додаткової заробітної плати належить оплата за працю понад установлені норми за трудові досягнення, особливі умови праці, винахідливість тощо. До неї відносяться надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством; гарантійні та компенсаційні виплати; премії та заохочення за виконання виробничих завдань і функцій; оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу; матеріальна допомога, інші витрати на оплату праці.
Перелік витрат, пов’язаних з виплатою основної і додаткової заробітної плати та інших грошових виплат, наведено у пунктах 3.1-3.8 цього розділу. Зокрема:
3.1. заробітна плата штатних працівників за виконану роботу (відпрацьований час):
— нарахована за посадовими окладами, тарифними ставками, відрядними розцінками;
— нарахована робітникам на безтарифній (безнарядній) основі за виконання визначеного обсягу робіт.
3.2. Заробітна плата працівників, які не перебувають у штаті проектної організації:
— за виконані роботи (надані послуги), пов’язані з основною діяльністю проектної організації, згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу проводяться безпосередньо самою організацією. Розмір коштів, спрямованих на оплату праці цих працівників, визначається виходячи з кошторису на виконання робіт (надання послуг) за договором і платіжним документом;
— за виконання разових робіт (рецензії, проведення експертизи, ремонт інвентаря, побілення, фарбування тощо);
— за роботи, виконані особами, залученими до організації відповідно до спеціальних договорів з державними організаціями (про надання робочої сили), якщо нараховані суми, видані безпосередньо цим особам або перераховані державним організаціям.
3.3. Передбачені законодавством доплати до тарифних ставок та посадових окладів, пов’язані з організацією праці:
— доплата за керівництво бригадою не звільненим від основної роботи бригадирам з числа робітників;
— доплата працівникам за роботу в багатозмінному режимі та за роботу в нічний час.
3.4. Виплати, передбачені законодавством про працю, за невідпрацьований на виробництві час:
— оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до законодавства (грошова компенсація за невикористану відпустку);
— виплати за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травм працівника;
— оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою в понадурочний час при вахтовому методі організації праці, при підсумковому обліку робочого часу та в інших випадках, передбачених законодавством;
— оплата спеціальних перерв у роботі у випадках, передбачених законодавством (оплата перерв працюючим матерям для годування дитини; оплата часу, пов’язаного з проходженням обов’язкових медичних оглядів; оплата пільгового часу підліткам);
— оплата працівникам-донорам днів обстеження, здачі крові та відпочинку;
— оплата робочого часу працівників, які залучені до виконання державних або громадських обов’язків, якщо ці обов’язки виконуються у робочий час відповідно до законодавства;
— інші виплати за невідпрацьований на виробництві час, передбачені законодавством.
3.5. Виплати, пов’язані з набором робочої сили, підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів:
— суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам і спеціалістам за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
— оплата відпусток, що надаються відповідно до законодавства працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних учбових закладах освіти, в аспірантурі, а також без відриву від виробництва у вечірніх та заочних загальноосвітніх школах, і для участі у сесії та складання іспитів;
— оплата відпусток перед початком роботи випускникам середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти та молодим спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади;
— оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів, фахівців проектної організації, залучених без звільнення від основної роботи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, керівництва виробничою практикою студентів і навчання учнів загальноосвітніх шкіл;
— оплата праці студентів вищих учбових закладів освіти та учнів середніх спеціальних і професійно-технічних учбових закладів освіти, які проходять у проектній організації виробничу практику, а також оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації, залучених на тимчасову роботу до посильної праці на період канікул.
3.6. Передбачені чинним законодавством надбавки та доплати до тарифних ставок і виплати, що мають компенсаційний характер, а саме:
— доплата працівникам за шкідливі умови праці (за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах);
— плата працівникам за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні; в понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими актами;
— винагорода працівникам за вислугу років, передбачена нормативно-правовими актами або законодавством;
— доплата працівникам за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
— доплата працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час їх пересування в шахті від ствола до робочого місця і у зворотному напрямку;
— надбавки водіям автомобілів за класність;
— надбавки кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність;
— надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови;
— персональні надбавки;
— надбавки керівникам, спеціалістам, фахівцям, службовцям, робітникам проектної організації за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливих завдань на термін їх виконання;
— доплата працівникам до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством;
— виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших організацій із збереженням протягом деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також у разі тимчасового заступництва;
— виплата за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за роботу в безводних місцевостях, у високогірних районах та за іншими встановленими законодавством коефіцієнтами;
— інші передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати, що мають компенсаційний характер.
3.7. Передбачені законодавством виплати, що включаються у витрати проектних організацій, але не плануються:
— виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків;
— виплати, пов’язані з індексацією зарплати в межах, передбачених чинним законодавством;
— суми вихідної допомоги, які виплачуються на період працевлаштування працівникам, звільненим з проектної організації у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, а також у зв’язку з призовом на дійсну військову службу;
— плата за час вимушеного прогулу (простою) або за виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством.
3.8. Виплати додаткової заробітної плати:
— премії працівникам проектної організації (керівникам, спеціалістам, фахівцям, службовцям, робітникам тощо) за поточні основні виробничі результати, згідно з прийнятими в організації положеннями про оплату праці; премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення та впровадження нової техніки, за економію матеріалів, сировини, інструментів та інших матеріальних цінностей;
— одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань, до ювілейних та професійних свят тощо), матеріальна допомога;
— виплата різниці між заробітками у разі переведення на нижчеоплачувану роботу.
4. До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються здійснювані у порядку та розмірах, передбачених законодавством, відрахування:
— на обов’язкове державне та на додаткове пенсійне страхування;
— на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими народженням та похованням; на обов’язкове медичне страхування;
— на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
— на обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
— на індивідуальне страхування персоналу проектної організації у випадках його обов’язковості.
5. До складу елемента “Амортизація” включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
Амортизаційні відрахування основних засобів визначаються виходячи з первісної вартості або переоціненої справедливої вартості цих засобів, протягом строку їх корисного використання та за умови визнання активами (за винятком періоду їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації), за нормами, встановленими в організації, у розрахунку за календарний рік.
Амортизаційні відрахування нематеріальних активів визначаються щомісяця за нормами, розрахованими виходячи з первісної їх вартості або за умови переоцінки за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок, протягом строку їх корисного використання, що встановлюється проектною організацією при зарахуванні цих активів на баланс, але не більш як двадцять років або терміну діяльності цієї організації.
6. До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються витрати операційної діяльності проектної організації, які не увійшли до складу попередніх елементів витрат, а саме:
6.1. витрати на службові відрядження працівників;
6.2. оплата робіт (послуг):
— що надаються сторонніми організаціями в управлінні виробництвом, якщо штатним розкладом проектної організації (відособленого структурного підрозділу) не передбачені відповідні функціональні служби;
— консультаційного та інформаційного характеру (у тому числі витрати на придбання літератури, і передплату спеціалізованих періодичних видань), пов’язаних із забезпеченням поточної діяльності, виготовленням та зберіганням продукції проектної організації, додержанням законодавства;
— за проведення обов’язкових аудиторських перевірок, передбачених законодавством;
— за використання і обслуговування технічних засобів управління — обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації;
— за протипожежну і сторожову охорону, що надаються сторонніми організаціями;
— за приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення стічних вод, що надаються сторонніми організаціями;
6.3. вартість спеціального харчування працівників проектної організації у випадках, передбачених законодавством;
6.4. платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, інших видів шкідливого впливу в межах лімітів;
6.5. передбачені законодавством витрати, пов’язані з набором робочої сили, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти і молодим спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади, вартості проїзду до місця роботи;
6.6. витрати на сплату рентних платежів за використання земельних ресурсів та на сплату концесійних платежів за використання природних копалин;
6.7. виплати авторських винагород за винахідництво і раціоналізацію, якщо вони не є роялті;
6.8. передбачені законодавством додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місцезнаходження проектної організації або пункту збору до місця роботи і у зворотному напрямку та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і у зворотному напрямку; витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища (оплата освітлення, опалення, каналізації, водопостачання), які не компенсуються платою працівників за користування житлом і комунальними послугами;
6.9. витрати на перевезення працівників проектної організації до місця роботи і у зворотному напрямку;
6.10. оплата збору, передбаченого законодавством, за реєстрацію проектної організації та її відособлених структурних підрозділів в органах державної виконавчої влади;
6.11. витрати на оприлюднення річного звіту;
6.12. витрати на гарантійний ремонт і обслуговування виробленої продукції, якщо це передбачено умовами реалізації продукції, в межах встановлених норм;
6.13. відрахування відособлених структурних підрозділів на утримання апарату управління проектною організацією;
6.14. витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення;
6.15. оплата за розроблення і видання рекламних виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів тощо), рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню); витрати на світлову, комп’ютерну, іншу зовнішню рекламу та на дослідження ринку (маркетинг);
6.16. відшкодовування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безплатно переданих зразків і макетів; представницьких витрат (організація прийомів, конференцій та інших офіційних заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу);
6.17. податки, збори, платежі і відрахування, передбачені законодавством:
— платежі зі страхування майна (робіт) проектної організації, комерційних ризиків, цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, передбачених законодавством та зайнятих безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я;
— податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів України (плата за землю; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; плата за забруднення навколишнього природного середовища; державне мито; комунальний податок тощо);
6.18. витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахунково-касове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і зобов’язань, у тому числі й цінних паперів; поштово-телеграфних послуг та інших витрат, пов’язаних із грошовим обігом;
6.19. витрати на оплату відсотків за фінансові кредити, одержані для поповнення власних обігових коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної виробничої діяльності незалежно від терміну кредитування;
6.20. сума орендної плати за отримані в оперативну оренду основні фонди (приміщення нежитлового призначення тощо) та сума винагороди орендодавцю за користування основними фондами у разі фінансової оренди.
6.21. витрати орендаря на капітальний ремонт орендованих приміщень (будівель) нежитлового призначення;
6.22. витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов’язані з їх емісією;
6.23. втрати від знецінення запасів;
6.24. нестачі й втрати від псування цінностей;
6.25. визнані штрафи, пеня, неустойка.

ІV. Групування витрат собівартості проектних робіт за статтями калькулювання
1. Витрати, пов’язані з основною діяльністю проектної організації, групуються за статтями калькулювання цих витрат.
Перелік і склад статей калькулювання прямих та загальновиробничих витрат, що рекомендуються для використання в проектних організаціях, наведено нижче. Проектна організація має право уточнювати вказаний перелік і склад статей калькулювання витрат.
Склад статей калькулювання прямих витрат наведено у пунктах 2-9, а склад статті калькулювання “Загальновиробничі витрати” — у пункті 10 цього розділу. Зокрема:
2. До статті “Прямі витрати на оплату праці” включається: основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу: керівників відділів, лабораторій, секторів і груп, головних, провідних співробітників, архітекторів, економістів, інженерів, конструкторів, геологів, геодезистів, технологів, креслярів, копіювальників, лаборантів, робітників, керівного персоналу у разі включення його до складу творчих колективів та інших працівників, включаючи нештатних, безпосередньо зайнятих виконанням проектних робіт — розробок (тем) в цілому, окремих об’єктів проектування або їх етапів, завдань тощо, обчислена за посадовими окладами, відрядними розцінками, тарифними ставками згідно з формами і системами оплати праці, що застосовуються у проектній організації, включаючи будь-які види грошових і матеріальних виплат, які належать до елемента “Витрати на оплату праці”. Перелік витрат на оплату праці, що належать до цієї статті, наведено у пунктах 3.1 -3.8 розділу III Методичних рекомендацій.
3. До статті “Відрахування на соціальні заходи” включаються витрати на відрахування, передбачені пунктом 4 розділу ІІI Методичних рекомендацій, здійснювані у порядку та розмірах за встановленими законодавством нормами від заробітної плати персоналу, зазначеного у пунктах 2 та 7.3 цього розділу.
4. До статті “Прямі матеріальні витрати” включається: вартість сировини, основних та допоміжних матеріалів, інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці, які придбані у сторонніх організацій, та витрачених на проведення проектних робіт за прямим призначенням згідно з нормами їх витрачання, а також витрачені придбані комплектуючі вироби і напівфабрикати, що підлягають монтажу, моделюванню, макетуванню або виготовленню та додатковій обробці в даній організації; вартість витрат на придбання для виробничих цілей у сторонніх підприємств, установ і організацій будь-якого палива, що витрачається з технологічною метою на проведення робіт (послуг).
5. До статті “Службові відрядження” включаються витрати на відрядження штатних працівників виробничого персоналу і працівників, які працюють за договорами цивільно-правового характеру тощо, відрядження яких безпосередньо пов’язані з виконанням робіт на конкретних об’єктах.
6. До статті “Спецпридбання для виконання проектних робіт” включаються витрати на придбання:
— топографічних зйомок територій, за визначеним замовником масштабом та електронних карт територій (CD-ROM drive);
— типових проектів, креслень типових конструкцій, вузлів, деталей, стандартів та нормативів, які використовуються під час проектування, а також типових проектів, що передаються замовнику у складі проекту на будівництво;
— спецобладнання, що не відноситься до основних засобів, пристроїв, інструментів, приладів, стендів, апаратів, механізмів, необхідного для виготовлення макетів, зразків, проведення експериментальних робіт, включаючи витрати на їх проектування, виготовлення, транспортування, монтаж та встановлення.
7. До статті “Витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації” включаються:
7.1. витрати на проведення проектних робіт (послуг), що не можуть бути виконані штатними працівниками або наявним обладнанням організації, а виконуються на договірній основі іншими підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності;
7.2. витрати на оплату експертиз, консультацій, технічної допомоги, яка надається головними проектними та вишукувальними організаціями;
7.3. витрати на виконання проектних робіт позаштатними працівниками, якщо вони не можуть бути виконані штатними працівниками.
8. До статті “Витрати на зовнішній та внутрішній транспорт під час виконання вишукувальних робіт” включаються витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта обліку, зокрема:
— витрати з переїзду персоналу вишукувальних експедицій та партій в район виконання вишукувальних, інженерно-геологічних, геодезичних робіт і в зворотному напрямку; з перевезення та доставки устаткування, матеріалів, спорядження вишукувальних експедицій і партій від складу організації до основної бази експедиції або партії і в зворотному напрямку, а також витрати, пов’язані з орендою та утриманням транспортних засобів (вагонів, пароплавів, катерів, барж, баркасів, плотів, плавучих засобів, вертольотів тощо), з урахуванням витрат на придбання паливних і мастильних матеріалів, технічного обслуговування, ремонту тощо;
— витрати з переїзду персоналу вишукувальних експедицій і партій, з перевезення вишукувального устаткування, спорядження, інструментів та матеріалів у межах району вишукувальних робіт, які виконуються, а також
— витрати на оренду та утримання транспортних засобів, що застосовуються під час виконання вишукувальних робіт.
9. До статті “Інші прямі витрати” включаються усі інші виробничі витрати, які не увійшли у попередні статті і можуть бути віднесені безпосередньо на собівартість проектних або вишукувальних робіт за прямими ознаками, зокрема:
— плата за оренду земельних і майнових паїв;
— амортизація основних засобів, які використовуються під час виконання робіт щодо вишукування або проектування конкретного об’єкта;
— знос бурового та ударного інструменту, бурильних труб, муфт, замкових з’єднань, допоміжного інструменту та інвентаря, що застосовується під час виконання вишукувальних робіт;
— витрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованих виробів, напівфабрикатів, та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які допустили брак; суми, що одержана від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби тощо.
10. До статті “Загальновиробничі витрати” належать витрати, які пов’язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва під час виконання проектних робіт, Перелік загальновиробничих витрат надається у Додатку №1 до Методичних рекомендацій.

V. Особливості формування собівартості проектних робіт
1. Собівартість реалізованих проектних робіт складається з виробничої собівартості проектних робіт, які були реалізовані протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості проектних робіт включаються:
— прямі витрати на оплату праці;
— прямі матеріальні витрати;
— інші прямі витрати;
— змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Прямі витрати включаються у виробничу собівартість відповідних об’єктів обліку за прямою ознакою на підставі первинних документів (нарядів на заробітну плату, лімітних карт, розрахунків тощо). До них відносяться такі статті витрат проектної організації: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати, спецпридбання для виконання проектних робіт, витрати на відрядження, витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства, установи і організації, інші прямі витрати.
Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні.
Змінні загальновиробничі витрати розподіляються між об’єктами обліку витрат з урахуванням бази розподілу, яка обирається організацією самостійно. Розподіл цих витрат може здійснюватися (виходячи з фактичної потужності звітного періоду) пропорційно:
— до суми всіх прямих витрат;
— до обсягу доходу (виконаних робіт);
— до суми витрат на оплату праці;
— до відпрацьованого часу (машинами, механізмами, оргтехнікою тощо).
Постійні загальновиробничі витрати розподіляються між об’єктами обліку витрат з використанням бази розподілу та з урахуванням планової потужності діяльності організації. Планова потужність організації може визначатися, виходячи із середнього обсягу робіт за умов звичайної діяльності організації протягом кількох років.
До нерозподілених постійних загальновиробничих витрат відноситься залишок витрат, який утворюється як різниця між величиною постійних загальновиробничих витрат за плановою потужністю проектної організації та величиною розподілених постійних загальновиробничих витрат за фактичною потужністю проектної організації. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованих проектних робіт (послуг) в періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.
До наднормативних виробничих витрат відносяться витрати на матеріальні ресурси, обсяг яких розраховується за нормами, які збільшено, як виняток, за діючі в проектній організації виробничі норми.
2. До складу собівартості реалізованих проектних робіт не включаються адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.
Відображаються вони у складі витрат того звітного періоду, в якому були здійснені, і відносяться безпосередньо на зменшення фінансових результатів. Перелік вказаних витрат надається у Додатку № 2 до Методичних рекомендацій.

VI. Планування собівартості проектних робіт
1. Розрахунок планових витрат, які включаються до складу собівартості проектних робіт, здійснюється проектною організацією та її відособленими структурними підрозділами з метою формування ціни тендерної пропозиції на виконання проектних робіт (проектування об’єкта), щодо яких провадяться торги (тендери); формування перспективних, річних (поточних) і квартальних планів (програми робіт) на основі укладених підрядних контрактів; для прогнозування потреби в обігових коштах; планування прибутку тощо.
Порядок і методи планування собівартості проектних робіт встановлюються проектною організацією самостійно, виходячи з умов виробничої діяльності та згідно з цими Методичними рекомендаціями. При цьому планова собівартість проектних робіт може визначатись для розробки (теми) в цілому, окремих об’єктів проектування, для відповідного етапу або завдання, відособленого структурного підрозділу чи проектної організації в цілому.
2. Метою планування собівартості проектних робіт є:
— економічно обгрунтоване визначення витрат на виконання проектних робіт;
— організація внутрішньогосподарського розрахунку та управлінського обліку у відособлених структурних підрозділах проектної організації;
— визначення реальної ціни, за якою проектна організація спроможна виконати проектні роботи, щодо яких провадяться торги (тендери).
3. Планування витрат на проведення проектних робіт здійснюється на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції собівартості об’єкта планування (обліку), в тому числі собівартості робіт, які підлягають виконанню у поточному році.
4. З метою визначення суми витрат за статтями калькулювання в цілому по організації (на рік, квартал) може розроблятися “Зведена калькуляція собівартості проектних робіт”. Показники плану собівартості проектних робіт доводяться до підрозділів організації, які беруть участь у їх виконанні.
5. Витрати на оплату праці основних виконавців (виробничого персоналу), які зайняті на виконанні розробки (теми) в цілому, об’єкта проектування, етапу, завдання тощо, визначаються відповідно до діючої в організації системи оплати праці залежно від термінів проведення робіт, кількості виконавців, їх основної та додаткової заробітної плати за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами.
6. Витрати за статтею “Відрахування на соціальні заходи” визначаються за кожним видом відрахувань, передбачених пунктом 4 розділу III Методичних рекомендацій, відповідно до встановлених законодавством норм.
7. Витрати на матеріали, комплектуючі, напівфабрикати та спецустаткування, необхідні для проведення робіт, плануються виходячи з фактичних витрат минулого періоду та цін, діючих на момент складання калькуляції кошторисної вартості робіт.
8. Витрати на службові відрядження складаються з вартості проїзду, найму приміщення в місці відрядження, добових та інших витрат, які відшкодовуються виконавцям проектних робіт згідно із законодавством.
9. Витрати на роботи, які планується виконувати сторонніми підприємствами, установами і організаціями, визначаються у відповідних договорах на підставі календарних планів і калькуляцій собівартості складових етапів проектних робіт.
Під час планування інших витрат у разі потреби провадяться додаткові розрахунки на окремі види затрат.
10. Загальновиробничі витрати визначаються на підставі розрахунку обсягів витрат, склад яких наведено у додатку №1. Загальновиробничі витрати включаються до калькуляції собівартості проектних робіт і є її невід’ємною складовою.
Обсяги адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат, перелік яких наведено у додатку № 2, визначаються в цілому по організації в кошторисі цих витрат на рік (квартал). Підставою для складання кошторису вказаних вище витрат є організаційна структура проектної організації, штатний розклад, норми використання матеріалів, енергії для загальногосподарських потреб, потреба в допоміжних матеріалах для утримання і ремонту будинків, споруд тощо. Обчислені обсяги адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат включаються до відповідних кошторисів пропорційно обсягам витрат на оплату праці виробничого персоналу, зайнятого на виконанні конкретних розробок (тем), об”єктів проектування, етапів, завдань, або в установленому проценті від виробничої собівартості проектних робіт по організації в цілому.
Під час планування, обліку і калькулювання собівартості проектних робіт повинна забезпечуватися порівняльність планових та звітних даних щодо складу і класифікації витрат.


Додаток №1

ПЕРЕЛІК ВИТРАТ,
якi включаються до собiвартостi проектних робiт
i належать до статтi “Загальновиробничi витрати”

1. Витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробничого процесу, що здійснюється в проектній організації
1. Витрати на основну та додаткову заробітну плату працівників загальновиробничого персоналу (відділу інформації, науково-технічної бібліотеки, проектного кабінету, технічного архіву, відділу випуску та розмножувальної техніки, режимно-секретних підрозділів проектної організації, які займаються топографо-геодезичними роботами, експертних підрозділів, які здійснюють контроль за якістю проектної продукції, працівників, які зайняті обслуговуванням вишукувальних експедицій, партій, загонів тощо), обчислену за посадовими окладами, відрядними розцінками, тарифними ставками згідно з формами і системами оплати праці, що застосовуються у проектній організації, включаючи будь-які види грошових і матеріальних виплат.
Перелік витрат на оплату праці працівників загальновиробничого персоналу наведено у пунктах 2-5 розділу 1 цього Переліку, зокрема:
2. Передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати, що належать до витрат на оплату праці працівників загальновиробничого персоналу:
2.1. доплати до тарифних ставок, пов’язані з організацією праці (пункт 3.3 розділу ІІI Методичних рекомендацій).
2.2. виплати за невідпрацьований на виробництві (неявочний) час (пункт 3.4. розділу ІІI Методичних рекомендацій).
3. Витрати на оплату праці працівників загальновиробничого персоналу проектної організації:
3.1. Передбачені чинним законодавством надбавки та доплати до тарифних ставок і виплати, що мають компенсаційний характер, а саме:
— доплата за шкідливі умови праці (за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах);
— плата за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні; в понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими актами;
— винагорода за вислугу років, передбачена нормативно-правовими актами або законодавством;
— доплата за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
— доплата працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час їх пересування в шахті від ствола до робочого місця і у зворотному напрямку;
— надбавки водіям автомобілів за класність;
— надбавки кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність;
— персональні надбавки;
— надбавки працівникам загальновиробничого персоналу проектної організації за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливих завдань на термін їх виконання;
— доплата до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством;
— виплата різниці в окладах працівникам проектної організації, працевлаштованим з інших організацій із збереженням протягом деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також у разі тимчасового заступництва;
— виплата за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за роботу в безводних місцевостях, у високогірних районах та за іншими встановленими законодавством коефіцієнтами;
— інші передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати, що мають компенсаційний характер.
3.2 Виплати додаткової заробітної плати:
— премії працівникам загальновиробничого персоналу за поточні основні виробничі результати, згідно з прийнятими в проектній організації положеннями про преміювання;
— премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення та впровадження нової техніки;
— одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань, до ювілейних та професійних свят тощо), матеріальна допомога;
— виплата різниці між заробітками у разі переведення на нижче оплачувану роботу.
4. Витрати, пов’язані з набором робочої сили, підготовкою (навчанням) та перепідготовкою працівників загальновиробничого персоналу (пункт 3.5. розділу ІІI Методичних рекомендацій).
5. Передбачені законодавством виплати (працівникам загальновиробничого персоналу), що включаються у витрати проектних організацій, але не плануються (пункт 3.7 розділу ІІI Методичних рекомендацій).
6. Витрати на службові поїздки працівників загальновиробничого персоналу у межах населеного пункту, де знаходяться організації; оплата службових відряджень працівників загальновиробничого персоналу у межах норм, передбачених законодавством;
7. Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення.
8. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
9. Витрати на придбання сировини, матеріалів, інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці для утримання в чистоті та порядку приміщень, що використовуються працівниками виробничого та загальновиробничого персоналу проектної організації. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
10. Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахункове обслуговування (в частині виплат, що стосуються працівників виробничого та загальновиробничого персоналу).
11. Витрати на поштово-телеграфні послуги, пов’язані з виробничою діяльністю.
12. Друкарські витрати на видання наукових праць, наукових журналів, монографій (папір, фотонабір, друк, технічне редагування, брошурування, палітурні роботи тощо).
13. Витрати на утримання науково-технічної бібліотеки (крім витрат на оплату праці), придбання книг і періодичних видань, їх переплітання, утримання бібліотечного інвентарю і бібліотечної техніки, науково-бібліографічна робота, влаштування тематичних книжкових виставок і вітрин, інші витрати на утримання науково-технічної бібліотеки.
14. Витрати за користування лічильно-обчислювальною, машинописною, розмножувальною та іншою оргтехнікою, якою користуються виробничники.
15. Оплата послуг, що надаються (за замовленнями виробничого персоналу) сторонніми організаціями, якщо в організації не передбачено відповідних функціональних служб, включаючи витрати на друкарські, розмножувальні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи.
16. Витрати на транспортне обслуговування (враховуючи заробітну плату водіїв) виробничого та загальновиробничого персоналу проектної організації для здійснення виробничої діяльності.
17. Витрати на винахідництво і раціоналізацію, включаючи витрати на проведення експериментальних робіт, виготовлення та випробування моделей і зразків за винахідницькими і раціоналізаторськими пропозиціями, пов’язані з основною діяльністю організації, виплату авторських винагород, якщо вони не є роялті.
18. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи, передбачені пунктом 4 розділу ІІI Методичних рекомендацій, від витрат на оплату праці працівників, зазначених у пункті 1 розділу 1 та у пункті 5.1 розділу 3 цього Переліку.


2. Витрати на перевезення працівників виробничого та загальновиробничого персоналу до місця роботи і у зворотному напрямку
1. Витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному напрямку (понад вартість, сплачену працівниками організації за діючими тарифами на відповідний вид транспорту);
2. Додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місця знаходження організації або пункту збору до місця роботи і у зворотному напрямку та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і у зворотному напрямку, а також витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища, некомпенсовані платою працівників за користування житлом і комунальними послугами; оплата працівникам за дні відпочинку (відгули), що надаються у зв’язку з роботою в понадурочний час при організації робіт вахтовим методом, у разі підсумкового обліку робочого часу та в інших випадках, установлених законодавством.

3. Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної і сторожової
охорони, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання проектно-вишукувальних робіт або чинним законодавством
1. Амортизаційні відрахування, витрати на проведення поточного ремонту та на переміщення тимчасових споруд і приміщень санітарно-побутового призначення, що належать до складу основних засобів.
2. Витрати на обладнання та утримання загороджень для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують охорону праці.
3. Забезпечення працівників виробничого та загальновиробничого персоналу спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та лікувально-профілактичним харчуванням, а також матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у встановленому законодавством порядку.
4. Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам і захворюванням під час виконання проектно-вишукувальних (інженерно-геологічних та геодезичних) робіт, а також поліпшення умов праці; обладнання кабінетів з охорони праці; витрати на організацію доповідей і лекцій з охорони праці.
5. Витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони у виробничих приміщеннях та на виробничих майданчиках:
5.1. витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті проектної організації;
5.2. оплата послуг, наданих сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової охорони в установленому законодавством порядку;
5.3. придбання, утримання та знос протипожежного інвентаря та устаткування.

4. Податки, збори та інші обов’язкові платежі (в частині, що відноситься до виробничого та загальновиробничого персоналу)
— податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів України (плата за землю; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; плата за забруднення навколишнього природного середовища; державне мито; комунальний податок тощо);
— сплата рентних платежів за використання земельних ресурсів;
— сплата концесійних платежів за використання природних копалин;
— плата за деревину, продану на пні;
— плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів;
— платежі з обов’язкового страхування майна організації та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виконанні відповідних видів робіт (послуг), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством.Додаток №2
ПЕРЕЛІК ВИТРАТ,
якi не включаються до собiвартостi проектних робiт

1. Адміністративні витрати
До адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, які спрямовані на обслуговування та управління проектною організацією, а саме:
1. Витрати на заробітну плату, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат, відповідно до штатного розкладу та встановлених проектною організацією систем оплати праці (передбачені чинним законодавством надбавки та доплати, виплати, що мають компенсаційний характер, премії, одноразові заохочення матеріальна допомога тощо):
— адміністративно-управлінського персоналу проектної організації (керівників організацій, їх заступників, головних інженерів, працівників планового відділу, бухгалтерії, відділу кадрів, постачання тощо);
— робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування проектної організації (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв’язку, операторів електронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць тощо);
— іншого загальногосподарського персоналу.
2. Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи, передбачені пунктом 4 розділу ІІI Методичних рекомендацій, від витрат на оплату праці працівників, зазначених у пунктах 1 та 4.1. цього Переліку.
3. Витрати на службові відрядження працівників апарату управління проектної організації та робітників, зайнятих господарським обслуговуванням.
4. Витрати на транспортне обслуговування працівників проектної організації, пов’язане з її управлінням (витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що перебувають на балансі проектної організації (орендуються) та обслуговують працівників апарату управління), а саме:
4.1. заробітна плата водіїв та інших робітників, що обслуговують легкові автомобілі;
4.2. вартість паливних і мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми;
4.3. витрати на утримання гаражів та місць стоянки легкових автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);.
4.4. амортизаційні відрахування (орендна плата), витрати на поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та поточний ремонт гаражів і місць стоянки автомобілів.
5. Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління проектної організації та інші загальногосподарські витрати, а саме:
5.1. витрати на придбання канцелярських товарів і приладів, бланків обліку, звітності;
5.2. витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків, споруд, приміщень, що використовуються для апарату управління;
5.3. витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
5.4. амортизаційні відрахування від первісної або справедливої вартості основних фондів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів) проектної організації, обчислені за їх первісною вартістю відповідно до встановлених норм;
5.5. знос і ремонт швидкозношуваного інвентаря та малоцінних предметів загальногосподарського використання;
5.6. витрати на утримання і експлуатацію всіх видів зв’язку та радіо, що використовуються для здійснення управління проектною організацією і перебувають на її балансі, оплата послуг зв’язку (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо), обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління;
5.7. витрати на утримання, ремонт та експлуатацію лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, якою кор

коментарі
Loading
E-Mail:
слідкувати за відповідями