ПОСТАНОВА N 748. Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Документ 748-2008-п, редакцiя вiд 27.08.2008

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2008 р. N 748

Київ

Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (додається).

2. Визначити Міністерство промислової політики відповідальним за впровадження Технічного регламенту, затвердженого цією постановою, і здійснення контролю за дотриманням його вимог.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
   
Інд. 21  

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 748

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Загальні питання

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі і мають номінальну вихідну потужність від 4 до 400 кВт.

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

водогрійний котел (далі - котел) - апарат, який складається з корпусу з конвективними поверхнями нагріву та пальникового пристрою і призначений для передачі воді тепла, що виділяється під час згоряння палива;

коефіцієнт корисної дії (далі - коефіцієнт) - відношення кількості тепла, що передається воді в котлі, до кількості тепла, що виділяється під час згоряння палива при постійній кількості спожитого палива за одиницю часу;

конденсаційний газовий котел - котел, призначений для постійної конденсації великого обсягу водяної пари, що міститься в газоподібних продуктах згоряння;

котел для житлових приміщень - котел номінальною теплопродуктивністю до 37 кВт, що призначений для обігрівання житлового приміщення за рахунок випромінювання тепла з кожуха з відкритою горловиною камери згоряння, постачає гарячу воду за рахунок циркуляції самопливом та має на своєму кожуху позначку про те, що він призначений для житлових приміщень;

низькотемпературний котел - котел, здатний працювати безперервно, постачаючи воду температурою від 35 до 40 град.C, в тому числі конденсаційний котел, що працює на рідкому паливі;

номінальна теплопродуктивність (Pn), що визначається у кВт, - максимальна кількість тепла, установлена і гарантована виробником як така, що виділяється постійно під час експлуатації котла із зазначеним виробником коефіцієнтом корисної дії;

стандартний котел - котел, що працює на рідкому чи газоподібному паливі (за винятком низькотемпературного та конденсаційного газового), з коефіцієнтом, який відповідає його допустимому значенню, наведеному у додатку 1;

умурований котел - котел, установлений в камінній ніші, укомплектований пристроєм для спалювання газу і призначений для постачання тепла до центральної опалювальної системи;

часткове навантаження - відношення фактичної теплопродуктивності котла, що працює з перервами чи з теплопродуктивністю нижчою за номінальну, до номінальної теплопродуктивності.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про стандартизацію" ( 2408-14 ), "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) і "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ).

3. Дія Технічного регламенту не поширюється на:

котли, призначені для роботи на паливі (відпрацьованому промисловому газі, біогазі тощо), яке за властивостями відрізняється від рідкого та газоподібного палива;

варочні пристрої та пристрої, що призначені для обігрівання приміщень і мають додаткову функцію постачання гарячої води для центрального опалення і питної гарячої води;

пристрої номінальною теплопродуктивністю менш як 6 кВт з циркуляцією самопливом, призначені для одержання запасів питної гарячої води;

котли індивідуального виробництва;

блоки когенерації, призначені для одночасного вироблення тепла та електроенергії.

Допустимі значення коефіцієнта

4. Допустимі значення коефіцієнта під час роботи котла з номінальною теплопродуктивністю при середній температурі води в котлі 70 град.C і під час роботи котла з 30-відсотковим навантаженням при середній температурі, яка коливається залежно від типу котла, наведені у додатку 1.

5. Введення в експлуатацію умурованих котлів та/або котлів для житлових приміщень дозволяється за умови, що значення коефіцієнтів як при номінальній теплопродуктивності, так і 30-відсотковому навантаженні не нижче ніж 4 відсотки коефіцієнтів, визначених для стандартних котлів.

6. Під час роботи котлів, призначених для обігрівання приміщень і постачання питної гарячої води, допустиме значення коефіцієнта стосується тільки функції таких котлів, пов`язаної з обігріванням.

Процедури оцінки відповідності

7. Виробник або його уповноважений представник проводить оцінку відповідності котлів вимогам щодо їх коефіцієнта із застосуванням процедур (модулів оцінки відповідності), що встановлені Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175, 2007 р., N 1, ст.31).

8. Для проведення оцінки відповідності коефіцієнта котлів серійного виробництва, що працюють на газоподібному паливі, за вибором виробника використовується модуль В (перевірка типу) у комбінації з модулем С (відповідність типу) або модулем D (забезпечення належної якості виробництва), або модулем E (забезпечення належної якості продукції), або модулем F (перевірка продукції).

9. Процедура оцінки відповідності коефіцієнта котлів штучного чи дрібносерійного виробництва, що працюють на газоподібному паливі, проводиться з використанням модуля G (перевірка одиниць продукції).

10. Для проведення оцінки відповідності коефіцієнта котлів серійного виробництва, що працюють на рідкому паливі, за вибором виробника використовується модуль В (перевірка типу) у комбінації з модулем С (відповідність типу) або модулем D (забезпечення якості виробництва), або модулем Е (забезпечення якості продукції).

11. Після проведення процедур оцінки відповідності виробник або його уповноважений представник складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком 2 і наносить на кожний виріб національний знак відповідності відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

Виробник або його уповноважений представник повинен зберігати копії сертифіката відповідності та декларації про відповідність разом з технічною документацією протягом десяти років після виготовлення останнього екземпляра продукції і надавати її для перевірки в установлених законодавством випадках.

У разі відсутності виробника або його уповноваженого представника зобов`язання щодо збереження копії сертифіката відповідності та декларації про відповідність, а також технічної документації покладається на особу, яка ввела продукцію в обіг на внутрішньому ринку.

Маркування котлів

12. За результатами процедури оцінки відповідності виробники можуть запроваджувати систему позначень, яка дає змогу визначити енергоефективність котлів. Така система запроваджується до котлів, коефіцієнт яких вищий ніж для стандартних котлів і визначений у пункті 4 цього Технічного регламенту.

На котел, коефіцієнт якого при номінальній теплопродуктивності і частковому навантаженні не менший за коефіцієнт для стандартного котла, наноситься одна зірочка "*".

На котел, коефіцієнт якого при номінальній теплопродуктивності і частковому навантаженні вищий на три але не більше шести пунктів за коефіцієнт для стандартного котла, наносяться дві зірочки "**", а при кожному подальшому збільшенні на три пункти додається по одній зірочці "*" згідно з додатком 3.

Забороняється нанесення будь-яких інших позначок, які можуть бути помилково прийняті за позначки, визначені цим пунктом.

13. Котел, відповідність якого підтверджено в установленому порядку, повинен мати національний знак відповідності, нанесений на нього виробником або його уповноваженим представником.

14. Опис національного знака відповідності та правила його застосування затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 ( 1599-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

15. Забороняється нанесення на котли інших знаків, які за формою схожі на національний знак відповідності.

16. У разі коли встановлено, що національний знак відповідності застосовується з порушенням вимог законодавства, виробник або уповноважена ним особа чи особа, що відповідає за введення продукції в обіг, повинні вжити заходів до припинення порушення на умовах, визначених центральними органами виконавчої влади згідно із законодавством, довести продукцію до стану відповідності вимогам, зазначеним у цьому Технічному регламенті, підтвердити цю відповідність у встановленому порядку.

17. Табличка з технічними даними котла повинна містити національний знак відповідності і такі відомості:

  • найменування виробника чи його ідентифікаційний номер;
  • фірмова назва та умовне позначення котла;
  • вид та номінальний тиск газу;
  • номінальна теплопродуктивність або теплова потужність котла;
  • порядковий номер котла та дата (місяць та рік) випуску.

На котлах, оснащених електрообладнанням, крім зазначених відомостей міститься:

  • номінальна напруга;
  • символ роду струму (постійний, змінний);
  • символ ступеня захисту від ураження електричним струмом.

Залежно від призначення та конструкції котла можуть додаватися відомості, необхідні для його монтажу.

18. Національний знак відповідності розміщується після ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності, що провів процедуру оцінки відповідності, із зазначенням останніх двох цифр року нанесення знака.

Додаток 1

до Технічного регламенту

ДОПУСТИМІ ЗНАЧЕННЯ

коефіцієнта водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Тип котла Границі вихідної потужності (кВт) Коефіцієнт при номінальній теплопродуктивності Коефіцієнт при роботі котла з 30-відсотковим навантаженням
середня темпера-тура води в котлі,град.C коефіцієнт, відсотків середня темпера-тура води в котлі,град.C коефіцієнт, відсотків
Стандартні котли 4-400 70 >= 84 + 2 Log Pn >= 50 >= 80 + 3 Log Pn
Низько-температурні котли 4-400 70 |>= 87,5 + 1,5 Log Pn 40 |>= 87,5 + 1,5 Log Pn
Конденсаційні газові котли 4-400 70 >= 91 + 1 Log Pn 30* >= 97 + 1 Log Pn

* Температура води на виході котла

Додаток 2

до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

Додаток 3

до Технічного регламенту

СИСТЕМА

позначок для маркування енергоефективності котлів

Позначка Вимоги до коефіцієнта при номінальній теплопродуктивності і частковому навантаженні в 0,3 Pn і при середній температурі води в котлі 70 град.C, відсотків Вимоги до коефіцієнта при номінальній теплопродуктивності і частковому навантаженні в 0,3 Pn і при середній температурі води в котлі >= 50 град.C, відсотків
* >= 84 + 2 Log Pn >= 80 + 3 Log Pn
** >= 87 + 2 Log Pn >= 83 + 3 Log Pn
*** >= 90 + 2 Log Pn >= 86 + 3 Log Pn
**** >= 93 + 2 Log Pn >= 89 + 3 Log Pn
Найдите все свои архитектурные решения через TRUBA.ua: Нажмите здесь чтобы зарегистрироваться. Вы производитель и хотите наладить контакт с клиентами? Кликните сюда.
Комментарии
Loading
E-Mail:
следить за ответами