“Электрическое энерго- и теплоснабжение”. Интерью с Розинским Д. И. , директором НПП

calendar_today
2 декабря 0002
query_builder
visibility
533
Лист до редакції
Про один забутий “круглий стіл” з питань електроопалення (з приводу круглого столу “Електричне енерготеплопостачання”, “Отопление, водоснабжение, вентиляция”, № 1, 2005. — С. 42-47)

Технології теплопостачання й тепловикористання відносяться до категорії критичних технологій, які забезпечують не тільки життєво важливі повсякденні потреби населення, народного господарства, але є також складовими стратегічної безпеки держави. Ці технології характеризуються значними обсягами споживання енергетичних ресурсів, великою інтенсивністю антропогенного навантаження довколишнього середовища. Вибір тієї чи іншої технології обігріву є відповідальною справою, а їх розвитку, підвищенню енергоощадних та екологічних характеристик, доведенню їх до загального сучасного світового рівня повинна приділятись велика увага. Тому два роки тому, а саме 29 жовтня 2002 р., за підтримки Українського центру менеджменту землі та ресурсів в Українському Інституті досліджень навколишнього середовища при Раді національної безпеки і оборони України був проведений круглий стіл за темою “Забезпечення енергобезпеки України електротеплоакумуляційним опаленням будівель”.
У роботі круглого столу взяли участь представники більш ніж 18 організацій, у тому числі провідні фахівці Держбуду України, комітету Держкоменергозбереження, Інституту “КиївПромЕлектропроект”, Інституту технічної теплофізики, Інституту загальної енергетики, Інституту промислової екології, Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Мазева АМН України, Інституту нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу, Українського гідрометеорологічного інституту, представники Головного управління палива, енергетики та енергозбереження міськадміністрації м. Києва, національної комісії регулювання електроенергетики України, науково-виробничого підприємства “Елетер”, а також підприємств “De-Vi”, “Сиріус-93”, “Теплолюкс” та інші.
На жаль, матеріали круглого столу-2002 були оприлюднені лише частково у журналі “Екологія і ресурси”, №№ 5,6 за 2002 рік. Вони залишились практично невідомими не тільки широкому загалу, а і фахівцям з опалення, про що свідчать матеріали круглого столу-2005. Але тема електроопалення була і є актуальною, про що свідчить майже одностайна реакція учасників на запропоновані питання. На згаданому круглому столі-2002 серед інших обмірковувались усі без виключення питання столу-2005.
Вважаю за доцільне на сторінках Вашого видання продовжити дискусію і висвітлити корпоративну думку нашого підприємства та наших колег про вказані питання у вигляді окремої статті. До речі Науково-виробниче підприємство “Елетер” за наказом Держбуду України № 135 від 23.05.2004 р. є базовою організацією з науково-технічної діяльності у сфері електротехнології в галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури та містобудівництва. Нами розроблена низка нормативних документів з питань кабельного електроопалення: ДБН В.2.5-24-2003 “Електрична кабельна система опалення”, введені в дію з 001.06.2004 р.; ДБН В.2.5-23-2003 “Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення” введені в дію з 01.06.2004 р., де на нормативному рівні визначаються можливості застосування електричних кабельних систем опалення. Завершується розробка ДСТУ “Настанова. Застосування антикригових систем покрівель”. Розроблено та серійно випускається вітчизняний нагрівальний кабель європейської якості (ЗАТ “Одескабель” і НВП “Елетер”). Наше підприємство має багаторічний успішний досвід впровадження кабельних систем опалення у житлово-комунальному секторі, промисловості та агропромисловому комплексі України.
Таким чином, в Україні сьогодні вже розроблені законодавчі положення про застосування електричних кабельних систем опалення, існує матеріально-технічна база для її реалізації, функціонує сучасне підприємство для реалізації цього завдання на сучасному рівні.


Д.Й. РОЗИНСЬКИЙ, кандидат технічних наук,
дійсний член академії будівництва України,
директор НВП “Елетер”

Открытое письмо-отзыв на заседание круглого стола (“ОВВ+К” №1/2005)

Уважаемая редакция!
Я всегда с интересом читаю Ваш журнал, хотя он мало внимания уделяет вопросам электроотопления — основному направлению нашей деятельности.
Это объективная реальность. В СССР при огромных запасах газа и низкой его себестоимости использование электроэнергии для целей отопления было практически запрещено. Было воспитано не одно поколение теплотехников, которые не представляют себе альтернатив природному газу. За это время сформировалось могучее “газовое” лобби (это не только поставщики газа, но и сотни компаний, производящих и продающих оборудование, использующее газ).
После обретения Украиной независимости и перехода на импорт газа, т.е. при полном изменении энергетического статуса Украины, изменений в энергетической политике не произошло. Даже на обсуждение таких изменений было наложено “табу”. Именно поэтому каждая публикация на эту тему, по моему мнению, должна цениться буквально “на вес золота”.
К сожалению, подняв эту важную тему, Вы (вернее участники круглого стола “ОВВ+К” №1/2005) не смогли развить ее и правильно расставить акценты. Действительно аналитические ответы г.г. А.Г.Попенашкина, В.Я.Петровского и А.В.Пороховника “утонули” в рекламных материалах других участников. Нет смысла останавливаться на всех ошибках, неточностях, натяжках. Речь идет о другом.
Считается, что электроотопление самый дорогой вид отопления, хоть с этим тоже можно поспорить. Но это утверждение справедливо при действующих тарифах на энергоносители, т.е. при существующей государственной политике. Но тарифы — это инструмент государства для привлечения инвестиций в те отрасли, которые наиболее важны и соответствуют интересам государства в данный момент. Измените тарифы — и завтра электроотопление станет самым экономичным видом отопления. Поэтому сейчас необходимо вести речь о коренных интересах государства.
В 2001 г. было опубликовано Послание Президента Украины к Верховной Раде “Енергозабезпечення економіки України та енергозбереження”. В этом документе, подготовленном ведущими учеными Украины, впервые были сформулированы задачи, которые необходимо решить для сохранения не только энергетической безопасности, но и суверенитета Украины. Украина является единственной из развитых стран, которая, имея свой источник энергии (огромные запасы каменного угля), строит свою энергетическую политику на импортируемом источнике — природном газе. В Послании четко указано, что необходимо срочно уменьшать абсолютную величину и удельный вес потребления газа с одновременным смещением акцентов в сторону потребления угля. А увеличение потребления угля — это однозначно использование его для выработки электроэнергии.
Еще раз хочу отметить, что у противников использования электроэнергии для целей отопления очень много аргументов, некоторые из них достаточно серьезные, но еще больше аргументов у сторонников этого курса. В нынешней ситуации при наличии столь разных и очень авторитетных мнений есть единственный выход — проверка опытом.
Необходимо построить микрорайон исключительно на электроотоплении. Чтобы заинтересовать инвесторов (государство не в состоянии сейчас позволить себе такую роскошь), необходимо установить для этих домов специальные тарифы на электроэнергию. Все необходимые теоретические и практические решения уже есть. Необходимо подвергнуть эти дома энергетическому аудиту и через 2 года сделать вывод о целесообразности применения электроотопления в Украине и определить тарифы. Так в свое время поступили для внедрения электроплит в жилых домах.
Очень прошу Вас опубликовать мое открытое письмо. Надеюсь, оно не останется незамеченным и позволит продолжить обсуждение этой темы на страницах Вашего журнала, причем именно в свете энергетической политики и энергетической безопасности Украины.


С уважением,
Директор Центра электрообогрева “Лотерм” С.Я. ЛОПАТИНРозинский Давид Йосифович
Кандидат технических наук,
Действительный член Академии строительства Украины, Генеральный директор НПП “Элетер”

Лопатин Семен Яковлевич
Директор компании “Лотерм”

ОВВ+к: Как Вы считаете, в сложившихся условиях на рынке нефти и газа можно ли рассматривать внедрение электрической системы отопления как реальную возможность для уменьшения энергозависимости Украины?

Розинский Д. И.: Я убежден, что именно электроотопление в его электротеплоаккумуляционном варианте и является тем путем, который уменьшит энергозависимость Украины от внешних поставок органического топлива.

Лопатин С.Я.: Уменьшение энергозависимости можно достичь несколькими путями:

 • использовать топливо, которое имеется в стране;
 • внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие уменьшить общее количество потребляемого топлива;
 • использовать возобновляемые источники энергии (ветряную, солнечную, геотермальную и т.д.).
  Электроотопление, как ни одна другая технология, позволяет использовать преимущества всех этих направлений.
  Во-первых, это возможность использования атомной энергетики и запасов угля для выработки электроэнергии.
  Во-вторых, это возможность точного регулирования температуры в зданиях, точного учета потребляемой энергии и легкого отключения неплательщиков, а также, уменьшение материало- и металлоемкости тепловых сетей.
  В-третьих, это возможность использования низкокачественной ветровой энергии для электроотопления.
  Как видите, электроотопление ведет бой за энергонезависимость Украины по всем направлениям.

  ОВВ+к: Достаточно ли уделяется внимания этой проблеме на государственном уровне?

  Розинский Д. И.: Совершено недостаточно. Но я надеюсь, что сложившаяся ситуация и европейский путь развития Украины, который провозгласило наше правительство, заставит обернуться и серьезно заняться этим видом отопления. И вот лишь за последние пару дней я получил такие сигналы. Минтопэнерго начало интересоваться и прорабатывать вопрос целесообразности внедрения электроотопления в больницах, школах и детских садах. Это, пожалуй, впервые за много лет последовал практический интерес на государственном уровне. К сожалению, сегодня государство в части энергоносителей не имеет глубокого экономического анализа и системного подхода к решению данной проблемы. Не было этого при предыдущей власти, нет этого и сейчас.
  Лопатин С.Я.: Конечно, недостаточно. Это происходит потому, что много поколений специалистов воспитано на том, что отопление может быть только таким, каково оно есть. Сформировано могучее “газовое лобби”, которое не позволяет даже намеков на нарушение своей монополии.
  Аргументы “за” и “против” есть у обеих сторон, так что “государственным мужам” очень трудно принять решение. Нужен эксперимент, который на практике покажет все достоинства и недостатки электроотопления.
  Кроме того, это действительно сложная проблема. Сейчас мы берем газ по цене намного меньшей мировых рыночных цен и находимся на газовой “игле”. Все зависит от того, сможем ли договориться с Россией или Туркменистаном. Это не дает развиваться другим технологиям, в том числе и электроотоплению. Это по большому счету мешает и государству. Вот откуда и берутся энергетические кризисы. Тарифы на энергоносители сейчас являются чисто политическим вопросом. Может, следовало бы соответственно увеличить тарифы на газ и электроэнергию. Как оказалось, в частности на примере Польши, что такая шоковая терапия, действительно, идет на пользу. А то мы можем стогнировать еще много лет и оставаться в том же болоте, которое есть сейчас.

  ОВВ+к: Рост атомной энергетики в Украине должен был бы посодействовать темпам внедрения электрических систем отопления, почему этого не происходит?

  Розинский Д. И.: Рост атомной энергетики, безусловно, должен был бы посодействовать внедрению электроотопления. Почему этого не происходит — потому что тарифы на газ и на электроэнергию — это сейчас, действительно, чисто политические вопросы. Полностью игнорируется и экономика, и техника. Идет игра — кто кого перетянет. Но, если реализуется хотя бы часть программы нашего правительства по запуску 11 новых атомных блоков, то это уже однозначно заставит пристальней взглянуть на электроотопление.

  Лопатин С.Я.: Атомная энергетика очень хорошо “стыкуется” с электроотоплением, поэтому в странах Европы его доля практически пропорциональна доле атомной энергетики. Но сама по себе атомная энергетика не является непосредственным стимулом, а есть лишь предпосылкой к развитию.
  Необходимо достаточное количество электроэнергии. Сейчас удельный рост электроэнергии, выработанной АЭС, увеличился также благодаря уменьшению генерации на тепловых станциях.
  Это не всем известно, но толчок к широкому применению электроотопления в Европе дал энергетический кризис в 1973 г. Тогда было внедрено множество энергосберегающих технологий, введены режимы экономии. Это повлекло снижение потребления электроэнергии, что отрицательно сказалось на экономике стран. Тогда и было принято решение внедрять электроотопление.

  ОВВ+к: Насколько серьезна проблема изношенности электросетей в Украине для перехода на электрическое отопление?

  Розинский Д.И.: Да, это действительно серьезная проблема. Но я бы хотел акцентировать внимание на следующем. Должны быть льготные тарифы для отрезков времени, где минимум потребления энергии. Это и ночные тарифы, и тариф выходного дня, и праздничные тарифы. Тогда потребление электроэнергии в часы минимума несущественно повлияет на износ электросетей. До сего года были установлены тарифы, позволяющие применять электротеплоаккумуляционное отопление. Но в этом году они были изменены в худшую для этой технологии сторону. А ведь в Европе, куда мы стремимся интегрироваться, в некоторых странах существует 4, а в некоторых и 6 тарифов.

  Лопатин С.Я.: Состояние электросетей в Украине действительно плачевное. События в Москве показали, что может произойти. Но здесь я бы шел от обратного. Мы можем объявить новую компанию по реконструкции сетей, но, по моему мнению, это ничего не даст. Именно потребность сегодня и сейчас подвести электроэнергию к конкретному дому заставит это сделать. Кроме того львиную долю этих затрат возьмет на себя инвестор.
  Как электроснабженец могу сказать, что энергосистемы всю жизнь реконструировались за счет новых подключений. Так что именно системный подход к внедрению электроотопления и даст средства для реконструкции электросетей.
  К тому же, почему мы говорим о внедрении электрооотопления, как будто его совсем нет? Ведь не секрет, что во многих квартирах уже давно используются электронагревательные приборы. В магазинах продается огромное количество электрообогревателей различной мощности как зарубежного, так и отечественного производства. Просто в сегодняшнем виде электрооотпление функционирует крайне не рационально, что не выгодно ни потребителю, ни государству.

  ОВВ+к: В свое время, Ваше предприятие принимало участие в круглом столе по теме “Обеспечение энергобезопасности Украины электротеплоаккумулирующим отоплением домов”. Какие вопросы там были затронуты, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее?

  Розинский Д.И.: 29 октября 2002 г. при поддержке Украинского центра менеджмента земли и ресурсов в Украинском Институте исследования окружающей среды при СНБО Украины был проведен круглый стол по теме “Обеспечение энергобезопасности Украины электротеплоаккумуляционным отоплением зданий.” В работе круглого стола приняли участие представители более чем 18 организаций, в том числе ведущие специалисты Госстроя Украины, комитета Госкомэнергосбережения, Института “КиевПромЭлектро проект”, Института технической теплофизики, Института общей энергетики, Института промышленной экологии, Института гигиены и медицинской экологии им. О.М.Мазеева АМН Украины, Института нетрадиционных энерготехнологий и инжиниринга, Украинского гидрометеорологического института, представители Главного управления топлива и энергетики, горадминистрации г.Киева, национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, научно-производственного предприятия “Элетер”, а также предприятий “De-Vi”, “Сириус-93”, “Теплолюкс” и других. Участники высказали положительные рецензии по рассмотренному вопросу. Материалы круглого стола-2002 были частично опубликованы в журнале “Экология и ресурсы” № 5, 6 за 2002 г.

  Лопатин С.Я.: Это был первый шаг на пути внедрения электроотопления. Обсуждались те же вопросы, что стоят сейчас перед Украиной.
  На заседании круглого стола было принято Заключение, в котором признана необходимость дальнейшей работы над внедрением электроотопления и приняты рекомендации СНБО и Кабинета Министров Украины по работе в этом направлении.
  Еще раз хочу сказать, что это сложная проблема. Она требует, чтобы над ней посидели и подумали. А события в нашей стране этому пока не способствуют.

  ОВВ+к: Насколько широкомасштабным и системным предусматривается комплекс мероприятий по внедрению электротеплоаккумулирующего отопления домов?

  Розинский Д.И.: Были разработаны и введены в действие с 01.06.2004 г. ДБН В.2.5-24-2003 “Электрическая кабельная система отопления”, а также ДНБ В.2.5-23-2003 “Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения”, введенные в действие с 01.06.2004 г., в которых электроотопление узаконено, как электротехнология для использования в строительстве объектов гражданского назначения. Аккумулирующее электроотопление должно применяться при соответствующем технико-экономическом обосновании. Таким образом, первым ДБН разъяснено как надо делать эти системы, а основным ДБН (23) узаконено его применение: в более простом случае вообще без получения разрешения, а в более сложном (аккумулирующем) с составлением технико-экономического обоснования. Надо отдать должное Госстрою Украины, который понял перспективу и требования сегодняшнего дня, поддержал разработку, утвердил и ввел в действие эти нормативные документы. В 2004 г. научно-производственное предприятие “Элетер” стало базовой организацией Госстроя по внедрению данных технологий. Мы очень благодарны Госстрою, который опекает и поддерживает нас.

  Лопатин С.Я.: Госстрой находится на передовых рубежах, и там хорошо знают проблемы, связанные с существующими системами отопления. Поскольку они должны заниматься решением подобных проблем, то можно объяснить их положительную реакцию и заинтересованность электроотоплением.

  ОВВ+к: Вопросы электрического отопления урегулированы действующими на сегодняшний день нормативными документами в полном объеме, или все же остались какие-то недоработки?

  Розинский Д.И.: По плану Госстроя мы разрабатываем два ДБН, которые связаны с антиобледенительными системами. Они и завершат весь комплекс документации по этому вопросу.

  Лопатин С.Я.: Я бы сказал, что нормативная база Украина полностью готова к внедрению электроотопления. Выводится еще несколько документов по решению дополнительных задач с помощью использования этих технологий. Но вопрос с отоплением урегулирован полностью.

  ОВВ+к: Вами был разработан ряд нормативных документов по кабельному электроотплению, расскажите, что было взято за основу и соответствуют ли разработки мировым стандартам?

  Розинский Д.И.: При разработке были использованы Европейские стандарты, но, безусловно, различия есть.
  Во-первых, Европейские стандарты были разработаны в 70-ые, 80-ые годы.
  Во-вторых, климат в наших регионах различен.
  В-третьих, разные строительные конструкции и различные строительные нормы.
  К тому же, согласующие и проверяющие органы не воспринимали некоторые аспекты европейского подхода к этому виду отопления и оглядывались на опыт СССР. Но был найден разумный компромисс, и сейчас наши разработки соответствуют самым передовым мировым стандартам.

  ОВВ+к: Имеется ли в Украине материально-техническая база для реализации такого отопления или придется прибегать к помощи иностранных производителей?

  Розинский Д.И.: ЗАО “Одескабель” и НПП “Элетер” был разработан и запущен в серийное производство отечественный нагревательный кабель европейского качества. Так что на сегодняшний день есть и материально-техническая, и нормативная база для широкого внедрения электроотопления. Кроме того уже есть много практического опыта реализации самых разнообразных проектов электроотопления. Это Успенский и Михайловский соборы, метро “Дорогожичи”, 5-ти этажный дом в Виннице, сотни коттеджей и т.д. Это я говорю только об объектах, где электроотопление единственный вид отопления, в большей или меньшей степени аккумуляционное. Я не говорю уже о “теплом поле”. Единственное, где тормозится процесс — это высотные дома. Хотя мы готовы выполнять эту работу.

  Лопатин С.Я.: Необходимо отметить, что в Украине всегда была мощная электротехническая промышленность. Сегодня уже производится качественный отечественный нагревательный кабель. Представлены на украинском рынке и зарубежные продукты. Так наша фирма предлагает нагревательный кабель высшего качества производства Канады и кабель среднего ценового сегмента производства Чехии.
  Давайте посмотрим, а что Украина выпускает для традиционных систем отопления? Есть несколько предприятий, которые собирают из импортных комплектующих газовые котлы. Основной же отечественный сегмент на этом рынке — трубы. Неужели наш удел копаться в земле, а высокие технологии не для нас? Технология для электроотопления достаточно проста для отечественных специалистов, так что есть возможность освоить ее на самом высоком техническом уровне в достаточно сжатые сроки. Я хочу отметить, что нашим предприятиям вполне по силам составить конкуренцию импортным производителям. Технически они готовы к этому, необходимы только средства. И средства будут, если инвесторы увидят, что эта отрасль начинает развиваться.

  ОВВ+к: Последние мировые тенденции в электротеплоснабжении которые Вы бы выделили?

  Розинский Д.И.: Моя точка зрения такова, что основная тенденция — это развитие электротеплоаккумуляционных систем отопления в основном на базе использования атомной энергетики. Хотя и не только. Следует также отметить перспективную тенденцию замены старых традиционных котлов на электростанциях на парогазовые силовые установки с повышенным КПД.

  Лопатин С.Я.: Последние заметные изменения в электротеплоснабжении произошли во всем мире в конце 80-х годов прошлого века. Появились новые материалы, и стало понятно, что нагревать с помощью электроэнергии воду и использовать ее дальше, как теплоноситель, бессмысленно. Сформировались 3 вида электроотопления:

 • низкотемпературное кабельное отопление на основе высоконадежных нагревательных элементов и достаточно простых и удобных регуляторов температуры;
 • электрические конвекторы с регулированием температуры, с закрытой спиралью, которые не сжигают кислород и быстро нагревают воздух;
 • инфракрасные обогреватели закрытого типа, которые экономично нагревают людей и предметы, находящиеся в зоне их действия.
  Так что электроотопление движется в этих 3 направлениях, совершенствуя технологии и материалы.
  В настоящее время государственная политика разных стран определяет долю электроотопления в общем балансе государства, а вид электроотолпения определяется экономической целесообразностью, техническими и эстетическими требованиями, а также желанием потребителя иметь определенный уровень комфорта в помещении.

  ОВВ+к: Какие на Ваш взгляд перспективы у электрического энерго-теплоснабжения в Украине?

  Розинский Д.И.: Украина имеет только два собственных источника энергии — это уголь и уран. Отсюда и перспективы развития. Украина, которая уже сейчас производит 58 процентов элелектроэнергии на атомных станциях и занимает 3 место в мире по ее потреблению на душу населения, просто обречена на внедрение электротехнологий в отоплении в самое ближайшее время. Нужны только конкурентные рыночные подходы к тарифам на энергоносители, право выбора на технологии у потребителя и четкая система учета тепловой энергии.

  Лопатин С.Я.: Электроотопление, как одно из видов отопления, занимает свою нишу в общей системе любой страны. Центральное отопление имеет очень много преимуществ, но, находясь более 60 лет в монопольном положении практически без конкуренции, оно дошло до того состояния, которое есть.
  Сейчас панацеей считаются индивидуальные газовые котельные. Но если их сделать монополистами на этом рынке, то лет через 20 мы будем иметь достаточно много проблем иного характера.
  При выборе системы отопления немаловажными являются вопросы стоимости их эксплуатации, а также, эксплуатации приборов учета тепловой энергии. Для систем центрального теплоснабжения нужно дополнительно устанавливать довольно непростые приборы и организовывать службу по их эксплуатации, а для электроотопления используется обычный электросчетчик.
  Я не хочу, чтобы призыв к широкому внедрению электроотопления был воспринят, как только электроотопление и ничего другого. Сейчас нужен эксперимент и пилотные проекты многоэтажного строительства. Если получится провести такой эксперимент, получить объективные данные о плюсах и минусах электроотопления и сделать из них правильные выводы, то через несколько десятков лет с помощью электроэнергии будут отапливаться 30-40 % зданий и сооружений.

 • Комментарии
  Loading
  E-Mail:
  следить за ответами